15 października 2016

Regulacje prawne

Przepisy unijne i krajowe nakładają na właścicieli składowisk coraz surowsze wymagania w zakresie odgazowania z odzyskiem energetycznym. W Polsce obowiązek ten istnieje od 2003 r. i wynika z dyrektywy unijnej 1999/31/WE z kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523, z póź. zm.). Przepisy te stanowią, że podmioty zajmujące się odgazowaniem składowisk, powinny być wspierane i zachęcane przez państwo do prowadzenia tego rodzaju działalności.

Brak systemu czynnego odgazowania składowiska odpadów prowadzi do niekontrolowanej migracji biogazu składowiskowego roznoszonego przez wiatr. Zwiększa to zagrożenie pożarowe oraz prowadzi do lokalnego skażenia atmosfery odorami i biogazem niebezpiecznym dla zdrowia i życia ludzkiego oraz degradacji środowiska naturalnego powodując protesty społeczne.